Общински профили
<- към списъка с общини

Община Приморско: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
132/265 място
131,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
126/265 място
33,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
83/265 място
5 272 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
182/265 място
2,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
122/265 място
16,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
85/265 място
2,8 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
128/265 място
1 988 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
35/265 място
3,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
53/265 място
62,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
242/265 място
611
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
66/265 място
17,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
92/265 място
31,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
105/265 място
22,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
9/265 място
3 917 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
4/265 място
66 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
85/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
160/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
190/265 място
5 618 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
79/265 място
62,1 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
105/265 място
24,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
95/265 място
63,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
83/265 място
-11 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
48/265 място
0,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
246/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
260/265 място
5 637 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
57/265 място
10 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
22/265 място
636 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
97/265 място
28,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
171/265 място
2,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
183/265 място
412 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
137/265 място
1,3 %