Общински профили
<- към списъка с общини

Община Камено: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
123/265 място
145 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
104/265 място
52,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
92/265 място
4 851 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
134/265 място
11 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
134/265 място
15 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
61/265 място
12,7 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
144/265 място
1 548 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
33/265 място
3,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
111/265 място
55,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
24/265 място
972
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
209/265 място
9,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
201/265 място
43,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
122/265 място
18,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
90/265 място
2 003 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
55/265 място
28,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
94/265 място
2,4 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
167/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
133/265 място
9 545 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
171/265 място
58,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
135/265 място
26,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
177/265 място
37,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
137/265 място
-14,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
154/265 място
5 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
200/265 място
1 871 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
175/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
244/265 място
5 395 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
213/265 място
19,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
242/265 място
2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
169/265 място
452 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
162/265 място
100 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
234/265 място
4,1 %