Общински профили
<- към списъка с общини

Община Рудозем: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
127/265 място
46,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
114/265 място
5 423 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
169/265 място
9 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
77/265 място
77,5 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
124/265 място
2 103 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
215/265 място
1 067 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
147/265 място
9,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
128/265 място
35,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
97/265 място
15,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
137/265 място
20,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
101/265 място
2 409 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
197/265 място
12,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
168/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
253/265 място
4 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
144/265 място
8 674 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
18/265 място
64,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
36/265 място
21,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
39/265 място
-5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
244/265 място
-0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
112/265 място
13 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
106/265 място
643 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
109/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
38/265 място
1 702 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
13/265 място
18 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
117/265 място
851 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
24/265 място
4,4 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
55/265 място
31,2 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
22/265 място
0,4 %