Общински профили
<- към списъка с общини

Община Рудозем: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
134/265 място
130,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
124/265 място
36,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
100/265 място
4 186 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
83/265 място
58 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
131/265 място
15,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
124/265 място
2 084 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
147/265 място
9,6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
63/265 място
61,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
165/265 място
691
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
97/265 място
15,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
128/265 място
35,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
109/265 място
20,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
49/265 място
2 458 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
261/265 място
7,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
14/265 място
4 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
168/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
144/265 място
8 674 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
18/265 място
64,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
36/265 място
21,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
176/265 място
38,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
72/265 място
-10,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
217/265 място
-0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
112/265 място
13 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
123/265 място
650 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
137/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
167/265 място
2 901 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
55/265 място
31,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
4/265 място
4,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
117/265 място
851 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
207/265 място
20 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
22/265 място
0,4 %