Общински профили
<- към списъка с общини

Община Макреш: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
243/265 място
1 003 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
250/265 място
4,6 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
118/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
149/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
263/265 място
1 067 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
264/265 място
20 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни