Общински профили
<- към списъка с общини

Община Вършец: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
183/265 място
61 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
183/265 място
14,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
186/265 място
2 117 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
225/265 място
5,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
164/265 място
1 168 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
200/265 място
15,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
150/265 място
51,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
169/265 място
686
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
101/265 място
14,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
146/265 място
37,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
188/265 място
11,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
148/265 място
1 729 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
135/265 място
19,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
241/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
85/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
174/265 място
6 927 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
208/265 място
56,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
158/265 място
28,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
42/265 място
79,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
126/265 място
-14,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
204/265 място
-0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
119/265 място
11 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
119/265 място
609 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
208/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
256/265 място
6 705 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
176/265 място
22,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
127/265 място
3,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
141/265 място
626 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
179/265 място
72 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
187/265 място
2,2 %