Общински профили
<- към списъка с общини

Община Созопол: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
99/265 място
216,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
100/265 място
54,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
114/265 място
3 890 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
104/265 място
26,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
94/265 място
25,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
49/265 място
21,5 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
108/265 място
2 466 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
55/265 място
4,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
123/265 място
54,6 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
155/265 място
707
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
65/265 място
17,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
109/265 място
33,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
85/265 място
27,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
57/265 място
2 326 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
2/265 място
71,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
20/265 място
3,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
170/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
108/265 място
11 984 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
110/265 място
60,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
118/265 място
25,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
145/265 място
50,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
148/265 място
-15,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
31/265 място
1,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
147/265 място
6 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
208/265 място
1 995 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
60/265 място
10 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
34/265 място
1 392 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
100/265 място
28,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
226/265 място
2,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
124/265 място
766 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
205/265 място
21 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
116/265 място
1,1 %