Общински профили
<- към списъка с общини

Община Созопол: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
168/265 място
1 157 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
55/265 място
4,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
123/265 място
54,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
65/265 място
17,5 %
Икономика и инвестиции
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
60/265 място
17,2 млн. евро
Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.
100/265 място
70,3 млн. лв.
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
99/265 място
216,6 млн. лв.
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
85/265 място
27,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
57/265 място
2 326 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
2/265 място
71,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
20/265 място
3,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
170/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
108/265 място
11 984 души
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
118/265 място
25,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
145/265 място
50,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
147/265 място
6 лекари
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
100/265 място
28,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
226/265 място
2,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
124/265 място
766 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
205/265 място
21 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
116/265 място
1,1 %