Общински профили
<- към списъка с общини

Община Костенец: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
148/265 място
107,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
171/265 място
16,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
223/265 място
1 499 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
124/265 място
14,7 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
93/265 място
25,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
134/265 място
1 826 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
54/265 място
4,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
39/265 място
63,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
197/265 място
660
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
67/265 място
17,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
38/265 място
24 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
107/265 място
21,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
93/265 място
1 999 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
62/265 място
26,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
113/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
188/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
114/265 място
11 062 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
30/265 място
63,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
102/265 място
24,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
90/265 място
64,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
133/265 място
-14,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
173/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
92/265 място
25 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
96/265 място
430 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
104/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
106/265 място
2 192 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
77/265 място
29,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
31/265 място
3,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
97/265 място
995 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
113/265 място
199 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
9/265 място
0,3 %