Общински профили
<- към списъка с общини

Община Поморие: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
80/265 място
337,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
68/265 място
109,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
110/265 място
3 935 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
109/265 място
23,4 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
38/265 място
72,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
62/265 място
5 104 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
37/265 място
3,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
103/265 място
57 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
91/265 място
774
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
61/265 място
17,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
132/265 място
36,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
47/265 място
40,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
191/265 място
1 589 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
8/265 място
51,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
53/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
194/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
49/265 място
25 406 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
59/265 място
62,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
32/265 място
21,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
79/265 място
68,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
54/265 място
-9,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
23/265 място
1,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
64/265 място
52 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
104/265 място
491 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
41/265 място
15 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
73/265 място
1 854 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
142/265 място
25,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
129/265 място
3,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
52/265 място
1 784 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
98/265 място
271 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
132/265 място
1,3 %