Общински профили
<- към списъка с общини

Община Опака: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
207/265 място
39,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
194/265 място
12,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
185/265 място
2 141 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
197/265 място
1,7 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
236/265 място
4,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
217/265 място
644 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
215/265 място
18,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
233/265 място
40 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
189/265 място
668
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
254/265 място
6,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
234/265 място
50,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
226/265 място
8,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
192/265 място
1 586 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
252/265 място
10,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
121/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
43/265 място
2,2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
193/265 място
5 487 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
16/265 място
65,1 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
53/265 място
22,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
172/265 място
42 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
82/265 място
-10,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
169/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
Няма данни
Население на един лекар (2022 г.)
Няма данни
Брой аптеки (2022 г.)
211/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
247/265 място
5 660 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
163/265 място
23,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
120/265 място
3,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
205/265 място
312 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
130/265 място
1,2 %