Общински профили
<- към списъка с общини

Община Летница: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
146/265 място
110,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
120/265 място
40 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
18/265 място
12 172 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
77/265 място
74,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
206/265 място
6,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
86/265 място
2,7 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
158/265 място
1 236 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
132/265 място
8,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
242/265 място
38,7 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
9/265 място
1 223
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
180/265 място
10,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
156/265 място
38,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
244/265 място
7,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
92/265 място
2 000 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
110/265 място
21,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
98/265 място
2,3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
93/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
229/265 място
3 632 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
183/265 място
57,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
140/265 място
27,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
68/265 място
72,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
174/265 място
-17,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
103/265 място
0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
182/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
152/265 място
1 181 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
222/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
189/265 място
3 286 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
220/265 място
18,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
237/265 място
2,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
234/265 място
182 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
141/265 място
132 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
243/265 място
4,5 %