Общински профили
<- към списъка с общини

Община Искър: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
182/265 място
61,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
170/265 място
16,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
148/265 място
2 843 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
126/265 място
14,3 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
159/265 място
11,3 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
208/265 място
746 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
145/265 място
9,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
222/265 място
42 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
220/265 място
640
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
196/265 място
9,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
149/265 място
37,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
211/265 място
9,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
134/265 място
1 761 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
80/265 място
24,1 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
127/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
92/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
187/265 място
5 686 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
214/265 място
56 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
204/265 място
30,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
158/265 място
47,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
168/265 място
-17,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
210/265 място
-0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
194/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
198/265 място
1 843 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
186/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
166/265 място
2 888 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
251/265 място
14,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
209/265 място
2,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
180/265 място
419 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
141/265 място
1,3 %