Общински профили
<- към списъка с общини

Община Николаево: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
220/265 място
31,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
242/265 място
3,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
246/265 място
785 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
200/265 място
1,5 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
226/265 място
5,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
247/265 място
386 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
245/265 място
24,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
262/265 място
30,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
116/265 място
749
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
257/265 място
5,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
255/265 място
57,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
236/265 място
8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
111/265 място
1 906 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
262/265 място
7,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
50/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
102/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
222/265 място
4 194 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
219/265 място
55,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
9/265 място
18,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
111/265 място
60,7 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
2/265 място
1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
188/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
115/265 място
12 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
79/265 място
349 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
214/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
232/265 място
4 505 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
216/265 място
19,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
232/265 място
2,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
175/265 място
438 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
106/265 място
218 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
262/265 място
8,6 %