Общински профили
<- към списъка с общини

Община Златица: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
213/265 място
35,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
221/265 място
8,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
211/265 място
1 652 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
256/265 място
1,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
212/265 място
706 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
23/265 място
3,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
25/265 място
66 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
196/265 място
660
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
68/265 място
17,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
40/265 място
24,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
198/265 място
11 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
62/265 място
2 268 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
51/265 място
28,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
6/265 място
4,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
176/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
200/265 място
4 966 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
23/265 място
64 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
70/265 място
23,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
21/265 място
87,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
53/265 място
-9,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
253/265 място
-0,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
164/265 място
4 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
155/265 място
1 207 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
142/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
52/265 място
1 643 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
125/265 място
26,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
90/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
170/265 място
448 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
149/265 място
122 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
14/265 място
0,3 %