Общински профили
<- към списъка с общини

Община Чавдар: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
252/265 място
3,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
256/265 място
0,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
250/265 място
612 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
255/265 място
1,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на безработица (2022 г.)
87/265 място
5,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
78/265 място
59,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
96/265 място
766
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
92/265 място
15,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
60/265 място
27,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
254/265 място
5,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
5/265 място
4 716 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
6/265 място
59,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
219/265 място
1,6 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
3/265 място
1,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
262/265 място
1 180 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
166/265 място
58,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
134/265 място
26,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
182/265 място
-18 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
39/265 място
0,9 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
225/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
148/265 място
1 161 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
207/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
31/265 място
1 219 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
62/265 място
30,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
Няма данни
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
254/265 място
68 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
114/265 място
1,1 %