Общински профили
<- към списъка с общини

Община Минерални Бани: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
208/265 място
37,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
197/265 място
11,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
206/265 място
1 769 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
184/265 място
2,4 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
216/265 място
5,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
90/265 място
2,4 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
209/265 място
744 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
96/265 място
6,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
158/265 място
50,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
240/265 място
613
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
184/265 място
10,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
210/265 място
45,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
220/265 място
9,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
173/265 място
1 646 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
83/265 място
24 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
1/265 място
4,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
76/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
191/265 място
5 520 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
120/265 място
60,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
141/265 място
27,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
65/265 място
-10,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
239/265 място
-0,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
140/265 място
7 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
130/265 място
785 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
243/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
254/265 място
6 508 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
150/265 място
24,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
201/265 място
2,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
211/265 място
293 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
190/265 място
55 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
214/265 място
3 %