Общински профили
<- към списъка с общини

Община Сопот: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
68/265 място
460,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
59/265 място
144,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
11/265 място
16 024 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
37/265 място
292,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
80/265 място
33,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
51/265 място
6 327 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
12/265 място
2,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
15/265 място
67,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
23/265 място
973
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
50/265 място
19,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
10/265 място
19,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
175/265 място
12,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
214/265 място
1 517 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
90/265 място
23,1 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
2/265 място
4,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
157/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
148/265 място
8 375 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
28/265 място
63,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
81/265 място
23,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
19/265 място
89 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
16/265 място
-5,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
236/265 място
-0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
102/265 място
18 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
97/265 място
459 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
167/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
233/265 място
4 505 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
238/265 място
16,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
82/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
139/265 място
629 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
47/265 място
696 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
8/265 място
0,2 %