Общински профили
<- към списъка с общини

Община Антоново: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
175/265 място
1 142 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
244/265 място
12,3 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
144/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
18/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
211/265 място
4 606 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
208/265 място
25,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
231/265 място
1 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
212/265 място
280 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни