Общински профили
<- към списъка с общини

Община Антоново: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
244/265 място
12,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
253/265 място
1,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
255/265 място
293 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
201/265 място
1,5 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
254/265 място
1,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
240/265 място
428 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
236/265 място
22,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
261/265 място
32,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
254/265 място
584
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
248/265 място
7,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
244/265 място
54 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
199/265 място
11 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
51/265 място
2 439 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
171/265 място
17,1 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
144/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
18/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
211/265 място
4 606 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
100/265 място
61,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
121/265 място
25,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
208/265 място
25,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
140/265 място
-15,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
58/265 място
0,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
231/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
253/265 място
4 493 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
Няма данни
Население на една аптека (2022 г.)
Няма данни
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
12/265 място
41,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
52/265 място
3,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
212/265 място
280 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
170/265 място
1,7 %