Общински профили
<- към списъка с общини

Община Горна Малина: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
206/265 място
39,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
216/265 място
8,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
231/265 място
1 177 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
145/265 място
9,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
208/265 място
6,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
75/265 място
5,7 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
210/265 място
732 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
11/265 място
2,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
10/265 място
68,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
127/265 място
736
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
106/265 място
14,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
62/265 място
27,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
177/265 място
12,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
83/265 място
2 044 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
95/265 място
22,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
143/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
166/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
180/265 място
6 175 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
121/265 място
60,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
131/265 място
26,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
214/265 място
-20,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
64/265 място
0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
195/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
210/265 място
2 022 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
182/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
208/265 място
3 702 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
205/265 място
20,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
150/265 място
3,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
178/265 място
427 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
129/265 място
155 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
28/265 място
0,4 %