Общински профили
<- към списъка с общини

Община Попово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
37/265 място
1 245,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
52/265 място
163,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
48/265 място
6 780 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
34/265 място
332 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
64/265 място
41,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
59/265 място
5 297 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
156/265 място
10,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
142/265 място
52,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
38/265 място
884
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
95/265 място
15,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
114/265 място
34,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
49/265 място
36,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
168/265 място
1 654 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
75/265 място
24,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
140/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
140/265 място
2,8 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
54/265 място
22 834 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
124/265 място
60,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
142/265 място
27,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
131/265 място
55,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
178/265 място
-17,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
60/265 място
55 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
93/265 място
402 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
54/265 място
11 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
107/265 място
2 194 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
127/265 място
26,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
78/265 място
3,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
64/265 място
1 623 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
38/265 място
773 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
121/265 място
1,2 %