Общински профили
<- към списъка с общини

Община Попово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
45/265 място
259,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
34/265 място
11 616 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
73/265 място
45 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
27/265 място
751,3 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
58/265 място
5 314 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
12/265 място
1 788 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
156/265 място
10,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
114/265 място
34,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
95/265 място
15,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
51/265 място
48,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
133/265 място
2 193 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
127/265 място
17,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
140/265 място
2,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
144/265 място
2 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
54/265 място
22 834 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
124/265 място
60,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
142/265 място
27,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
156/265 място
-12,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
185/265 място
0,0 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
55/265 място
56 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
75/265 място
391 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
58/265 място
10 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
97/265 място
2 233 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
111/265 място
3 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
64/265 място
1 623 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
108/265 място
3,9 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
127/265 място
26,7 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
121/265 място
1,2 %