Общински профили
<- към списъка с общини

Община Смолян: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
44/265 място
1 027,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
33/265 място
302,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
29/265 място
8 680 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
45/265 място
185,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
20/265 място
138,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
54/265 място
15,5 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
28/265 място
12 854 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
92/265 място
6,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
23/265 място
66,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
78/265 място
788
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
13/265 място
27,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
49/265 място
25,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
32/265 място
59,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
122/265 място
1 814 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
101/265 място
22,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
188/265 място
1,9 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
94/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
36/265 място
33 688 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
77/265 място
62,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
120/265 място
25,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
50/265 място
75,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
112/265 място
-12,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
201/265 място
-0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
30/265 място
162 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
36/265 място
202 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
36/265 място
17 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
93/265 място
2 052 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
27/265 място
36,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
7/265 място
4,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
36/265 място
2 982 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
41/265 място
755 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
77/265 място
0,8 %