Общински профили
<- към списъка с общини

Община Габрово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
29/265 място
1 721,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
25/265 място
446,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
34/265 място
8 093 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
25/265 място
597,3 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
30/265 място
116,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
32/265 място
62,4 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
19/265 място
18 420 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
34/265 място
3,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
6/265 място
69,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
70/265 място
804
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
9/265 място
28,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
2/265 място
16,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
20/265 място
80,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
196/265 място
1 570 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
68/265 място
25,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
97/265 място
2,3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
108/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
21/265 място
51 881 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
174/265 място
58,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
195/265 място
30,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
20/265 място
88,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
188/265 място
-18,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
98/265 място
0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
20/265 място
239 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
39/265 място
212 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
18/265 място
31 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
65/265 място
1 780 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
28/265 място
35,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
20/265 място
4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
27/265 място
4 008 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
27/265 място
1 129 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
7/265 място
0,2 %