Общински профили
<- към списъка с общини

Община Габрово: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
73/265 място
1 346 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
29/265 място
1 721,5 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
97/265 място
2,3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
108/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
21/265 място
51 881 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
20/265 място
88,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
20/265 място
239 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
27/265 място
4 008 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
27/265 място
1 129 ученици