Общински профили
<- към списъка с общини

Община Стара Загора: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
6/265 място
5 990,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
7/265 място
1 255,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
32/265 място
8 256 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
13/265 място
1 069,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
6/265 място
386,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
6/265 място
48 185 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
14/265 място
3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
16/265 място
67,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
46/265 място
851
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
8/265 място
28,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
24/265 място
22 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
5/265 място
200,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
240/265 място
1 405 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
60/265 място
27,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
248/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
109/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
5/265 място
144 213 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
45/265 място
63 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
56/265 място
22,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
31/265 място
82,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
46/265 място
-8,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
66/265 място
0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
6/265 място
810 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
27/265 място
176 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
7/265 място
77 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
83/265 място
1 974 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
19/265 място
39,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
19/265 място
4,0 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
5/265 място
12 879 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
5/265 място
3 939 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
150/265 място
1,5 %