Общински профили
<- към списъка с общини

Община Стражица: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
92/265 място
260,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
99/265 място
55,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
90/265 място
4 901 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
136/265 място
14,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
55/265 място
15,4 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
112/265 място
2 387 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
202/265 място
15,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
173/265 място
49,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
145/265 място
716
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
191/265 място
9,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
212/265 място
45,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
114/265 място
20,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
84/265 място
2 041 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
103/265 място
22 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
60/265 място
2,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
161/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
124/265 място
10 128 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
158/265 място
59,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
96/265 място
24,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
179/265 място
36,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
110/265 място
-12,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
216/265 място
-0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
134/265 място
8 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
159/265 място
1 239 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
159/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
210/265 място
3 784 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
248/265 място
15,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
148/265 място
3,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
118/265 място
844 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
85/265 място
297 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
185/265 място
2,1 %