Общински профили
<- към списъка с общини

Община Карнобат: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
54/265 място
705,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
58/265 място
150,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
52/265 място
6 628 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
48/265 място
167,8 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
66/265 място
41,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
37/265 място
33,3 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
52/265 място
6 298 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
83/265 място
5,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
110/265 място
55,6 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
99/265 място
764
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
93/265 място
15,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
134/265 място
36,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
51/265 място
35,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
140/265 място
1 744 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
128/265 място
20,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
251/265 място
1,4 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
9/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
61/265 място
20 840 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
131/265 място
60,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
86/265 място
24,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
59/265 място
73,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
95/265 място
-11,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
205/265 място
-0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
72/265 място
41 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
107/265 място
496 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
73/265 място
7 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
185/265 място
3 243 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
50/265 място
31,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
89/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
46/265 място
2 038 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
59/265 място
482 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
213/265 място
3 %