Общински профили
<- към списъка с общини

Община Медковец: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
150/265 място
104,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
224/265 място
7,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
180/265 място
2 301 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
200/265 място
7,3 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
246/265 място
394 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
239/265 място
23 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
208/265 място
44,6 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
144/265 място
718
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
207/265 място
9,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
203/265 място
44,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
240/265 място
7,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
53/265 място
2 429 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
251/265 място
10,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
233/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
20/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
238/265 място
3 085 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
246/265 място
52,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
231/265 място
34,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
226/265 място
-22 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
225/265 място
-0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
227/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
236/265 място
2 960 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
Няма данни
Население на една аптека (2022 г.)
Няма данни
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
260/265 място
12,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
101/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
218/265 място
260 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
175/265 място
1,8 %