Общински профили
<- към списъка с общини

Община Медковец: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
201/265 място
1 096 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
239/265 място
23 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
208/265 място
44,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
207/265 място
9,4 %
Икономика и инвестиции
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.
219/265 място
10,6 млн. лв.
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
150/265 място
104,5 млн. лв.
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
240/265 място
7,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
53/265 място
2 429 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
251/265 място
10,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
233/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
20/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
238/265 място
3 085 души
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
231/265 място
34,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
227/265 място
1 лекари
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
260/265 място
12,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
101/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
218/265 място
260 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
175/265 място
1,8 %