Общински профили
<- към списъка с общини

Община Баните: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
210/265 място
36,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
201/265 място
11,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
131/265 място
3 214 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
181/265 място
9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
218/265 място
642 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
191/265 място
14,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
99/265 място
57,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
252/265 място
589
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
160/265 място
11,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
197/265 място
43,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
210/265 място
9,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
23/265 място
3 052 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
254/265 място
10 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
101/265 място
2,2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
247/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
233/265 място
3 302 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
238/265 място
53,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
254/265 място
41 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
247/265 място
-29,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
265/265 място
-1,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
159/265 място
5 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
120/265 място
627 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
183/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
59/265 място
1 732 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
16/265 място
40,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
23/265 място
4,0 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
246/265 място
103 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
196/265 място
49 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
74/265 място
0,8 %