Общински профили
<- към списъка с общини

Община Царево: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
125/265 място
139,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
128/265 място
33 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
119/265 място
3 635 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
179/265 място
3,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
121/265 място
17 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
59/265 място
13,2 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
130/265 място
1 931 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
47/265 място
4,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
114/265 място
55,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
223/265 място
632
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
59/265 място
18,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
100/265 място
32,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
115/265 място
20,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
55/265 място
2 423 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
5/265 място
65,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
19/265 място
3,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
245/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
149/265 място
8 329 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
52/265 място
62,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
58/265 място
23 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
48/265 място
76,7 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
90/265 място
-11,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
49/265 място
0,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
126/265 място
9 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
137/265 място
921 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
52/265 място
11 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
23/265 място
825 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
182/265 място
22,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
103/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
123/265 място
766 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
206/265 място
20 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
131/265 място
1,2 %