Общински профили
<- към списъка с общини

Община Брезово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
117/265 място
161 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
147/265 място
24,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
111/265 място
3 907 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
92/265 място
39,8 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
138/265 място
14,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
192/265 място
858 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
194/265 място
14,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
157/265 място
50,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
37/265 място
890
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
173/265 място
11 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
192/265 място
43,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
194/265 място
11,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
120/265 място
1 838 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
162/265 място
17,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
160/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
103/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
181/265 място
6 170 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
244/265 място
53 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
242/265 място
35,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
209/265 място
25,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
217/265 място
-20,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
45/265 място
0,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
171/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
209/265 място
2 009 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
241/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
252/265 място
6 372 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
186/265 място
22,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
175/265 място
2,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
191/265 място
386 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
132/265 място
152 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
203/265 място
2,7 %