Общински профили
<- към списъка с общини

Община Сливо поле: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
Няма данни
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
102/265 място
1,5 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
92/265 място
32 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
142/265 място
1 666 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
62/265 място
1 380 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
101/265 място
6,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
223/265 място
49,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
238/265 място
7,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
174/265 място
15,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
213/265 място
1 836 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
25/265 място
31,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
101/265 място
2,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
3/265 място
1,1 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
146/265 място
8 552 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
175/265 място
58,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
192/265 място
30,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
197/265 място
-15,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
219/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
Няма данни
Население на един лекар (2023 г.)
Няма данни
Брой аптеки (2023 г.)
197/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
209/265 място
4 196 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
163/265 място
504 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
159/265 място
3,5 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
162/265 място
23,8 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
134/265 място
1,3 %