Общински профили
<- към списъка с общини

Община Сливо поле: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
49/265 място
202,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
7/265 място
20 460 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
81/265 място
33,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
142/265 място
1 684 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
101/265 място
6,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
138/265 място
52,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
31/265 място
918
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
238/265 място
7,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
223/265 място
49,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
161/265 място
13,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
178/265 място
1 619 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
59/265 място
27,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
263/265 място
1,1 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
101/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
146/265 място
8 552 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
175/265 място
58,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
192/265 място
30,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
202/265 място
28,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
223/265 място
-21,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
159/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
Няма данни
Население на един лекар (2022 г.)
Няма данни
Брой аптеки (2022 г.)
163/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
237/265 място
4 948 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
162/265 място
23,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
186/265 място
2,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
163/265 място
504 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
134/265 място
1,3 %