Общински профили
<- към списъка с общини

Община Хитрино: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
199/265 място
44,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
186/265 място
13,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
198/265 място
1 846 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
196/265 място
1,8 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
193/265 място
8,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
215/265 място
670 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
208/265 място
16,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
194/265 място
46,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
126/265 място
737
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
263/265 място
4,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
252/265 място
55,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
213/265 място
9,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
154/265 място
1 696 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
174/265 място
16,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
209/265 място
1,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
24/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
188/265 място
5 654 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
213/265 място
56,1 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
239/265 място
35,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
204/265 място
-19,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
9/265 място
3,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
242/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
261/265 място
5 738 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
238/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
257/265 място
7 089 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
48/265 място
31,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
240/265 място
2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
235/265 място
172 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
202/265 място
29 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
184/265 място
2 %