Общински профили
<- към списъка с общини

Община Троян: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
142/265 място
1 195 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
51/265 място
874,7 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
154/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
25/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
45/265 място
26 884 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
85/265 място
66,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
41/265 място
95 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
53/265 място
1 779 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
51/265 място
585 ученици