Общински профили
<- към списъка с общини

Община Троян: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
51/265 място
874,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
46/265 място
208,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
43/265 място
7 444 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
33/265 място
339,7 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
51/265 място
54,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
50/265 място
20 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
39/265 място
9 773 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
44/265 място
4,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
21/265 място
66,6 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
102/265 място
757
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
28/265 място
22,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
17/265 място
21,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
50/265 място
36,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
248/265 място
1 380 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
61/265 място
26,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
154/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
25/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
45/265 място
26 884 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
143/265 място
59,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
181/265 място
29,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
85/265 място
66,7 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
152/265 място
-16 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
41/265 място
95 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
58/265 място
276 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
55/265 място
11 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
142/265 място
2 546 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
88/265 място
29,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
46/265 място
3,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
53/265 място
1 779 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
51/265 място
585 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
37/265 място
0,4 %