Общински профили
<- към списъка с общини

Община Сунгурларе: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
165/265 място
83,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
163/265 място
19,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
209/265 място
1 734 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
100/265 място
30,4 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
132/265 място
15,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
149/265 място
1 487 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
160/265 място
10,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
214/265 място
43,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
146/265 място
710
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
228/265 място
8,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
253/265 място
55,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
110/265 място
20,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
97/265 място
1 983 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
149/265 място
18,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
65/265 място
2,6 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
249/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
119/265 място
10 583 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
129/265 място
60,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
64/265 място
23,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
207/265 място
25,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
145/265 място
-15,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
70/265 място
0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
179/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
245/265 място
3 473 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
164/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
246/265 място
5 633 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
222/265 място
18,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
197/265 място
2,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
110/265 място
906 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
130/265 място
155 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
256/265 място
5,2 %