Общински профили
<- към списъка с общини

Община Гърмен: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
158/265 място
89,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
151/265 място
23,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
213/265 място
1 620 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
137/265 място
10,5 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
178/265 място
9,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
101/265 място
0,9 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
119/265 място
2 249 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
211/265 място
17,6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
217/265 място
42,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
218/265 място
641
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
208/265 място
9,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
226/265 място
49,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
83/265 място
28,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
107/265 място
1 927 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
247/265 място
10,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
242/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
50/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
89/265 място
14 861 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
5/265 място
66,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
1/265 място
14 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
3/265 място
0,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
220/265 място
-0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
132/265 място
8 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
199/265 място
1 846 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
115/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
207/265 място
3 685 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
103/265 място
28,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
85/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
62/265 място
1 628 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
163/265 място
1,6 %