Общински профили
<- към списъка с общини

Община Балчик: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
56/265 място
638,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
57/265 място
151,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
37/265 място
7 893 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
72/265 място
93,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
70/265 място
39,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
39/265 място
29 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
64/265 място
4 750 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
36/265 място
3,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
115/265 място
55,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
40/265 място
874
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
56/265 място
18,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
117/265 място
35,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
71/265 място
31,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
101/265 място
1 965 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
9/265 място
49,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
196/265 място
1,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
134/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
84/265 място
15 958 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
125/265 място
60,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
136/265 място
26,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
125/265 място
57,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
180/265 място
-17,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
17/265 място
1,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
57/265 място
56 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
59/265 място
284 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
49/265 място
12 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
47/265 място
1 595 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
126/265 място
26,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
119/265 място
3,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
88/265 място
1 106 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
114/265 място
196 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
178/265 място
1,8 %