Общински профили
<- към списъка с общини

Община Трън: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
231/265 място
23,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
240/265 място
4,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
234/265 място
1 113 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
188/265 място
2,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
169/265 място
9,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
234/265 място
498 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
228/265 място
20,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
216/265 място
43 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
195/265 място
661
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
156/265 място
11,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
145/265 място
37,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
187/265 място
11,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
11/265 място
3 427 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
160/265 място
17,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
155/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
68/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
231/265 място
3 502 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
248/265 място
52,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
243/265 място
35,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
113/265 място
59,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
262/265 място
-40,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
20/265 място
1,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
244/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
244/265 място
3 409 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
229/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
213/265 място
3 844 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
212/265 място
19,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
137/265 място
3,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
208/265 място
302 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
210/265 място
8 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
235/265 място
4,2 %