Общински профили
<- към списъка с общини

Община Севлиево: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
18/265 място
2 447,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
18/265 място
508,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
10/265 място
16 243 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
10/265 място
1 185,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
29/265 място
119,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
9/265 място
288,8 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
24/265 място
14 421 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
32/265 място
3,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
30/265 място
65,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
19/265 място
1 010
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
51/265 място
18,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
66/265 място
27,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
41/265 място
48,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
171/265 място
1 649 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
78/265 място
24,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
103/265 място
2,2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
138/265 място
2,7 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
42/265 място
29 676 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
172/265 място
58,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
162/265 място
28,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
100/265 място
62,7 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
143/265 място
-15,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
62/265 място
0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
39/265 място
98 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
64/265 място
296 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
47/265 място
13 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
125/265 място
2 408 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
120/265 място
27,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
99/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
44/265 място
2 245 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
34/265 място
846 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
112/265 място
1,1 %