Общински профили
<- към списъка с общини

Община Разлог: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
79/265 място
361,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
79/265 място
87,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
93/265 място
4 635 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
73/265 място
92,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
63/265 място
43,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
41/265 място
26,6 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
58/265 място
5 417 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
98/265 място
6,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
56/265 място
61,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
177/265 място
678
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
52/265 място
18,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
72/265 място
29,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
62/265 място
32,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
142/265 място
1 741 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
43/265 място
30,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
199/265 място
1,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
36/265 място
2,2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
68/265 място
18 910 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
83/265 място
61,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
79/265 място
23,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
115/265 място
59,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
70/265 място
-10,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
117/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
43/265 място
85 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
42/265 място
219 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
58/265 място
10 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
77/265 място
1 889 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
65/265 място
30,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
61/265 място
3,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
57/265 място
1 723 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
36/265 място
787 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
61/265 място
0,7 %