Общински профили
<- към списъка с общини

Община Несебър: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
46/265 място
981,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
36/265 място
257,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
30/265 място
8 504 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
85/265 място
55,7 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
23/265 място
129 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
22/265 място
113,3 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
32/265 място
11 939 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
38/265 място
3,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
44/265 място
62,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
174/265 място
681
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
21/265 място
23,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
52/265 място
25,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
21/265 място
74,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
25/265 място
2 993 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
1/265 място
93,1 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
198/265 място
1,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
260/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
51/265 място
23 760 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
35/265 място
63,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
24/265 място
20,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
74/265 място
69,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
28/265 място
-6,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
2/265 място
6,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
48/265 място
66 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
90/265 място
387 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
6/265 място
77 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
21/265 място
393 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
42/265 място
32,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
162/265 място
3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
45/265 място
2 121 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
74/265 място
327 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
75/265 място
0,8 %