Общински профили
<- към списъка с общини

Община Несебър: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
32/265 място
396,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
17/265 място
15 990 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
26/265 място
109,4 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
20/265 място
155 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
78/265 място
77,2 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
27/265 място
13 939 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
176/265 място
1 140 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
38/265 място
3,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
52/265 място
25,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
21/265 място
23,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
19/265 място
113,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
17/265 място
4 064 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
1/265 място
71 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
260/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
72/265 място
1,8 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
51/265 място
23 760 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
35/265 място
63,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
24/265 място
20,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
24/265 място
-4,0 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
2/265 място
17,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
48/265 място
66 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
82/265 място
459 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
7/265 място
70 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
1/265 място
354 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
6/265 място
28 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
45/265 място
2 121 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
148/265 място
3,5 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
42/265 място
32,6 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
75/265 място
0,8 %