Общински профили
<- към списъка с общини

Община Карлово: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
137/265 място
1 198 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
121/265 място
7,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
96/265 място
57,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
102/265 място
14,5 %
Икономика и инвестиции
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
47/265 място
25,2 млн. евро
Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.
59/265 място
179,1 млн. лв.
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
57/265 място
620,8 млн. лв.
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
26/265 място
67,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
220/265 място
1 468 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
107/265 място
21,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
3/265 място
4,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
258/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
26/265 място
46 784 души
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
92/265 място
24,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
121/265 място
57,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
40/265 място
97 лекари
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
128/265 място
26,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
79/265 място
3,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
24/265 място
4 169 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
39/265 място
762 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
177/265 място
1,8 %