Общински профили
<- към списъка с общини

Община Карлово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
57/265 място
620,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
60/265 място
141,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
141/265 място
3 029 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
63/265 място
124,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
62/265 място
45,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
42/265 място
25,7 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
44/265 място
7 817 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
121/265 място
7,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
96/265 място
57,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
132/265 място
731
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
102/265 място
14,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
112/265 място
34,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
26/265 място
67,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
220/265 място
1 468 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
107/265 място
21,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
3/265 място
4,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
258/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
26/265 място
46 784 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
117/265 място
60,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
92/265 място
24,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
121/265 място
57,7 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
67/265 място
-10,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
196/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
40/265 място
97 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
98/265 място
473 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
27/265 място
22 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
97/265 място
2 126 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
128/265 място
26,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
79/265 място
3,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
24/265 място
4 169 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
39/265 място
762 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
177/265 място
1,8 %