Общински профили
<- към списъка с общини

Община Петрич: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
25/265 място
2 127,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
28/265 място
407,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
31/265 място
8 434 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
8/265 място
1 482,3 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
36/265 място
90,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
14/265 място
224,5 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
22/265 място
15 080 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
117/265 място
7,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
101/265 място
57,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
238/265 място
614
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
85/265 място
15,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
93/265 място
32,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
29/265 място
64,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
252/265 място
1 361 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
127/265 място
20,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
197/265 място
1,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
39/265 място
2,2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
24/265 място
47 939 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
38/265 място
63,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
48/265 място
22,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
132/265 място
55,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
45/265 място
-8,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
195/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
44/265 място
81 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
115/265 място
579 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
25/265 място
24 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
90/265 място
2 011 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
91/265 място
28,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
77/265 място
3,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
21/265 място
4 306 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
35/265 място
826 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
157/265 място
1,5 %