Общински профили

Относителен брой деца, жертви или в риск от насилие, при които е приложен Координационният механизъм за защита, на 100000 души от населението

Избери

Относителен брой деца, жертви или в риск от насилие, при които е приложен Координационният механизъм за защита, на 100 000 души от населението: Броят на децата в общината, за които е подаден сигнал, че са жертви или в риск от насилие, и в последствие е приложен Координационният механизъм за защита, разделен на средногодишното население на общината и умножен по 100 000. Координационният механизъм се прилага, когато МВР, Държавната агенция за закрила на детето, местна дирекция „Социално подпомагане“ или местен отдел „Закрила на детето“ получат сигнал за насилие на дете и задължава въпросната институция да уведоми останалите в рамките на час, за да се координира адресирането на сигнала. 

Източник на данните:
Агенция за социално подпомагане