Общински профили

Дял на неграмотните по възрастова група, 2021 г.

Избери

Делът на неграмотните сред населението на 9 и повече години е броят на лицата в общината, които не могат да четат или пишат, съотнесен към населението на 9 и повече в общината според преброяването от 2021 г.

Очаквано, предвид бързите подобрения на обхвата на образователната система, делът на неграмотните сред населението под 14 годишна възраст е относително нисък – 1,26%, но достига 11% в община Твърдица, и по 10% в Крушари и Мъглиж. Има няколко видими клъстера с висока неграмотност сред децата в училищна възраст – в района на Сливен и Ямбол, както и край Кърджали, Добрич и Силистра. На тези места училищното образование все още видимо среща проблеми с обхващането на всички деца, както и с качеството на образование. Що се отнася до 15-24 годишните се оформя още един клъстер в района на Ловеч, както и няколко общини около Пловдив. Там е и общината с най-много неграмотни сред тази група – Перущица, с цели 28%.

При 25-34-годишните това географско разпределение се запазва, но със значително по-висок дял на неграмотните в малките общини около Пловдив и Стара Загора, както и отделни общини по границата със Сърбия. В групата на 35-44-годишните е най-високият среден за страната дял – 1,61%, като той е значително по-висок практически в цялата Югоизточна и Североизточна част на страната, както и в значителни части от Северния централен район, но и тук има значително струпване на общини с над 10% неграмотни в районите на Сливен, Ямбол и Стара Загора. Разпределението е аналогично и 45-54-годишните, където средната стойност отново е висока – 1,51%. Сред по-възрастните дяловете на неграмотните намаляват значително, до под 1% за групите на 55-64 и 65 и повече години, като и те следват аналогично географско разпределение.
 

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ