Дял от битовия отпадък, предаден за третиране и рециклиране, 2019 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ