Общински профили

Брой на ежедневните трудови мигранти към други общини, 2021 г.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ