Общински профили

Дял на населението на 65 и повече години, 2011 и 2021 г

Избери

Делът на населението на 65 и повече години, 2011 и 2021 г. представлява отношението на населението на 65 и повече в общината към цялото население на общината според преброяванията от съответната година.

През 2021г. делът на населението над 65г. в цялата страна е 23,5% от общото. Общините с по-нисък дял са 65 на брой, като сред тях попадат големи градове като Столична (19,6%), Пловдив (20,2%), Варна (20,3%) и Бургас (21,1%). Още 173 общини попадат в диапазона между 20% и 30% дял на възрастното население към общото.

Очаквано, има и общини със значително по-висок дял на възрастното население. Докато общините с най-малко хора над 65г. имат дялове не много под средното – Гърмен (14%), Сърница (15,7%) и Козлодуй (16,4%), то резултатите при най-застарелите общини – Бойница (55,4%), Невестино (52,7%), Грамада (51,2%) и Макреш (49,8%) – са доста над средния. Общините с най-дълбоко застаряване са разположени в Северозападна България, особено по границата със Сърбия, но също така и по Дунав, в Средногорието и Родопите.  Повечето от тези райони са с ниска степен на икономическо развитие и можем да твърдим, че  част от застаряването е следствие от миграционните процеси и напускането на младите хора към големите градове и извън страната. 

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ