Общински профили

Промяна в дела на населението на 65 и повече години, 2011-2021 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ