Общински профили

Промяна в дела на населението на 65 и повече години, 2011-2021 г.

Избери

Промяна в дела на населението на 65 и повече години, 2011-2021 г. е разликата между делът на населението на 65 години и повече през 2021 г. и същият дял през 2011 г.

За десетте години от последното преброяване делът на хората над 65г. в страната е нараснал с точно 5 пр. п. (от 18,5% до 23,5%). Процесът на застаряване е почти повсеместен, като само в 22 общини делът на възрастните е намалял. Най-голямо е понижението в общините Криводол (-3,1 пр. п.), Якимово и Братя Даскалови (-2,5 пр. п.) и Ружинци (-2,3 пр. п.). Общините, в които делът на възрастните се е увеличил най-много са Неделино (13,9 пр. п.),  Баните (12,6 пр. п.) и Джебел (11,9%)[1]. Приблизително половината от общините (общо 124) бележат увеличение на възрастното население, по-високо от средното страната, а по-бързи процеси застаряване има в Южна и Източна България. Това в известна степен се дължи на факта, че силно застарелите региони на север и на запад вече са с висок дял на възрастното население още през 2011г.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ