Общински профили

Брой заети във възрастовата група 15-64 години, преброяване 2021 г.

Избери

Броят заети във възрастовата група 15-64 години представлява броят на всички лица в общината в съответната група, които извършват трудова дейност (самонаети или наети лица) (НСИ).

Очаквано, мнозинството от работещите в актива възраст (от 15 до 64 г.) са струпани в големите икономически центрове – в София към есента на 2021 г. броят им е бил 629 хиляди, в Пловдив – 144 хиляди, във Варна  – 143 хиляди, като това са единствените три общини, в които заетите надхвърлят сто хиляди души. Челната десетка се допълва от Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен, Сливен, Перник и Пазарджик, но само първите три поддържат над 50 хиляди заети. Тъй като София (столица) е и област, това позволява пряко сравнение между данните, събирани чрез Наблюдението на работната сила, според които броят на заетите в същата възрастова група е през 2021 г. бил 657 хиляди – леко надценяване в сравнение с данните от преброяването, което може да бъде отдадено и на моментите на провеждане на интервютата на извадковото изследване. Остават много малки и фрагментирани локални пазари на труда, като с под 1000 заети лица са 42 общини, с под 2 хиляди – цели 93.

Източник на данните:
НСИ