Общински профили

Дял на заплатите на трудовите мигранти във всички заплати, 2021 г.

Избери

Делът на заплатите на трудовите мигранти във всички заплати представлява отношението между сумата от заплатите на работещите в други общини и сумата от всички заплати на жителите на общината.

Делът на дохода от заетост в други общини посочва важността на трудовата миграция за благосъстоянието на населението. Той достига 79% от всички заплати в Антон, 77% в Горна малина, 72% в Чавдар, като и в трите общини обяснението е близостта с големите предприятия на Средногорието. Водещата роля на трудовата миграция е ясно видима в цялата периферия от общини около столицата, където тя генерира 50-60% от дохода. Сходни клъстери от общини, но с по-малък обхват се оформят около Пловдив, Варна, Козлодуй, около енергийния комплекс на Стара Загора, в околността на Кърджали и Русе и др. под. Малко са общините, където пътуващи работници генерират под 10% от общия трудов доход.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ