Общински профили

Брой ползватели на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция за лица към 31 декември 2021 г.

Избери

Брой ползватели на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция за лица: Броят на лицата в общината, които използват услугата Център за социална рехабилитация и интеграция. "Център за социална рехабилитация и интеграция" е форма на почасова подкрепа на деца/пълнолетни лица, свързана с извършване на рехабилитация и социални и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, включително за хора със зависимости. 

Центровете за социална рехабилитация и интеграция е една от найширокоразпространената и ползвана социална услуга. Към края на 2021 г. 113-те такива центъра предоставят услуги на 4817 души в 86 общини. Чакащите са 77. През последните години броят на центровете за социална рехабилитация и интеграция се повишават постепенно – от 91 през 2017 г. до 113 през 2021 година. Ползвателите на услугите на тези центрове също нарастват, въпреки че през 2020 г. има намаление. Чакащите за този вид услуга през годините са сравнително малко. Основна част от тях са записани като чакащи конкретно за центъра в община Главиница (област Силистра). Разпределението на ползвателите на услугата по общини показва, че броят им е съсредоточен основно в източната част на страната. Освен в Столична община, сред общините с най-висок брой на потребителите на центрове за социална рехабилитация и интеграция са Бургас, Варна, Велико Търново, Русе, Силистра, Шумен, Борово, Тополовград.

Източник на данните:
Агенция за социално подпомагане