Общински профили

Разходи на общините за защита на населението срещу бедствия и аварии, 2019-2021 г.

Избери

Разходи на общините за защита на населението срещу бедствия и аварии: Размерът на средствата, заделени за защита на населението срещу бедствия и аварии, в съответната община.

За разглеждания период общините са похарчили малко над 203 млн. лв. за защита срещу бедствия и аварии. Най-големи разходи са извършили общините Бургас, Столична, Велико Търново, Белово и Горна Оряховица, като всяка от тези пет общини е отделила между 4 и 8 млн. лв. Струпването на разходи се наблюдава поради високия риск от наводнения в общините с големи реки на тяхната територия или близост до морето, както и заради обширните земеделски и горски райони, където през лятото често се случват пожари. Клъстери на общини със сравнително високи разходи се наблюдават около София–област, Велико Търново и Родопите.

Близо половината общини (127) имат сравнителни ниски разходи – под 250 хил. лв. за разглеждания период, като такива са повечето общини в източната част на страната. В 15 общини не са отчетени разходи по тези дейности, което означава, че там или не са възниквали кризисни събития, или общините не са отделяли средства, за да се предпазват или да се справят с последствията от тях.

Източник на данните:
Министерство на финансите, изчисления на ИПИ